Stålagården - och dess byggnader

Stålagården
Enligt en gammal sägen skall Stålagården gått i släkten sedan Digerdödens dagar, från omkring år 1350.

Sagan förtäljer nämligen:
Efter pestens slut kom två män vandrande från Småland. Dessa män hette Ståhl och Guss. De tog var sin ödegård och började bruka den. Ståhl sägs då ha tagit denna gård och givit den namnet Stålagården.
Guss gård blev kallad Gussagården. Det sägs också att Ståhl är stamfader till den i dag välkända Stålasläkten. På 1700-talet blev Jeppe Mattsson bonde på gården.

Jeppe Mattsson född 1750.

Mattis Jeppsson född 1797.  Mattis uppförde 1823 den nu befintliga mangårdsbyggnaden.

Jeppe Mattsson, född 1833. Han var känd som Ståla-Jeppen.

Johan Jeppsson, född 1881.

John Jeppsson, född 1915. Han var den siste brukaren av Stålagården.

1963 övertog Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening Stålagården. Uthusen var då rivna.


Flygfoto från 1961

BORGALÄNGAN
Den är uppförd i den teknik som kallas skiftesverk och var ursprungligen en del av ett större uthus på den gård som kallas Mörrums Borg och ligger en kilometer norrut, öster om vägen mot Svängsta.
    
När vägen byggdes om och breddades var man tvungen att kapa bort den del av uthuset som kom för nära den nya vägen. Hembygdsföreningen fick då tillgång till den avkapade delen och under 1972 verkställdes flytten av längan från Borgen. Med hjälp av ett AMS-bidrag på 35 000 kunde föreningen iordningsställa längan och färdigställa stensättningen av gårdsplanen.

Hembygdsföreningen hade nu fått en plats för att förvara större föremål. Samtidigt hade Stålagården fått en ersättning för ett av de uthus som revs i samband med kommunens köp drygt 10 år tidigare och gårdsbilden blev därmed mera lik den ursprungliga.


Pilen pekar på den del som flyttats till Stålagården.
Foto av okänt datum

LADAN
Kommer ursprungligen från Jeppanissagården som låg på andra sidan om vägen mot Svängsta. Ursprungligen var hela ladan byggd i skiftesverk. Ladan flyttades till Stålagården i mars 1988.Foto: Vykort från Mörrum 1961

Båtsmanstorpet på Stålagården
Torpet har från början inte tillhört Stålagården utan är flyttat dit. Ursprungligen stod det på Mörrum nr 17, Mörkagården, intill den gamla vägen mot Svängsta och en bit norr om Mörrums tätort. Båtsmannens namn var Spel med numret 199 vid 5.e indelnings-kompaniet.

I Mörrum kallas torpet ofta för ”Mästarstugan” efter en man som tidigare varit båtsman för Vittskövle med båtsmansnamnet Mästare. Han bodde där i början av 1900-talet då indelningsverket avvecklats. Torpet var bebott till någon gång runt årsskiftet 1948-49.
Den nybildade hembygdsföreningen lät flytta huset och det sattes upp i sandgraven nordväst om Mörrums järnvägsstation på 1950-talet.

Hembygdsföreningen fick tillgång till Stålagården 1963 och efter en tid flyttades båtsmanstorpet till sin nuvarande plats.

Det är alltså båtsmannen Spels stuga som bevarats som en av de få som fortfarande finns i sitt ursprungliga skick. Storleken stämmer väl med de mått som meddelas i de föreskrifter som kronprins Carl, senare Karl XV, undertecknar den 26 oktober 1858 att gälla för Blekinge.
Citat: Byggnadsämne: Af varje slag som är i orten är allmän och lättast att anskaffa.”….

Inredning: Huset må uppföras med s.k. ryggås, gaflarne åtta alnar breda och sidväggarne två och en half aln höga samt bör innehålla: Stuga, upptagande husets hela bredd och sju alnar af dess längd; Kammare och förstuga, tre och en half aln af husets längd /alla dessa dimensioner invändigt beräknade/…..”

Stålagårdens båtsmansstuga finns alltså inte bevarad men längre tillbaka fanns det en sådan.  Båtsmannens namn var Försiktig.

Läs mer om Båtsmän i Mörrums och Elleholms socknar (pdf) >>


Senast uppdaterad Torsdag, September 9, 2010 9:42